ผู้สูงอายุ: คุณภาพชีวิตกับนโยบายเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ: คุณภาพชีวิตกับนโยบายเบี้ยยังชีพ

SENIOR CITIZEN: QUALITY OF LIFE AND POLICY OF PENSION

 

ยุวดี ไวทยะโชติ

 

บทคัดย่อ

     วัยสูงอายุเป็นพัฒนาการขั้นหนึ่งของชีวิตมนุษย์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ละช่วงของการเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบต่อสภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้สูงอายุที่มีความเปราะบางอยู่แล้วได้รับผลกระทบมากขึ้น ทั้งนี้หากผู้สูงอายุปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในชีวิตได้ดีก็จะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เกิดความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งในการศึกษาด้านวิทยาการผู้สูงอายุ (Gerontology) มักใช้ความพึงพอใจในชีวิตเป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามปัจจุบันพบว่า ประชากรคนไทยประมาณ 2 ใน 3 ของประชากรทั้งหมดไม่มีหลักประกันใดๆ รวมถึงหลักประกันด้านรายได้ยามชราภาพ ขณะที่เบี้ยยังชีพที่ได้รับยังต่ำกว่าเส้นความยากจน

 

คำสำคัญ:      ผู้สูงอายุ   คุณภาพชีวิต   เบี้ยยังชีพ

 

Abstract

     Aging is one of human life development which gradually changes. In each period of changes, it mostly influences on physical and mental health, emotions, and socialization of our senior citizens that causes greater impact on the senior citizens who are brittle temperaments. Somehow, if the senior citizens are able to cope with this change, they can move on and be fulfilled with happiness. That leads to life satisfaction which reflects the quality of life of our senior citizens. In view of gerontology, life satisfaction is an indicator of quality of life of the senior citizens. However, in the era it is found that two thirds (2/3) of the total Thai population have no any collateral including their guaranteed income when old age. While the payment of allowance sits below the poverty line.

 

Keywords:   Senior citizen,  Quality of life,  Pensionคณบดี คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Download Full Paper

Last Updated (Friday, 01 February 2013 14:16)